Avaluaciˇ Conductual

Les alteracions de la conducta són l'expressió inespecífica de factors neurobiològics, psicològics i socioambientals. Així per exemple, l'agressió pot ser conseqüència d'una gran varietat de factors entre els quals el malestar somàtic fruit de malalties mèdiques, el disconfort emocional o la incapacitat per comunicar-són les més freqüents. Un psiquiatre pot, senzillament, interpretar de forma equivocada que la conducta és un signe d'una psicosi i administrar un antipsicòtic per controlar el problema. Un terapeuta conductual pot utilitzar estratègies de càstig amb la mateixa intenció, sense considerar que l'objectiu bàsic de la conducta és funcional en si mateixa, és a dir, serveix a l'individu per interactuar amb el medi.

Els professionals d’ INARDI l'ajudarem a realitzar una avaluació periòdica de la persona que ens serà de gran ajuda per identificar els canvis en la conducta, el seu progrés en el temps i la seva associació amb diferents factors. A més, la conducta de la persona pot variar substancialment d'un entorn a un altre, pel que serà necessari comptar amb informació de diferents fonts (centre d'ocupació, pis tutelat, escola, residència, espais comunitaris i família). En moltes ocasions la informació de les diferents fonts no coincideix entre si, i serà necessari acoblar les diferents peces per obtenir una visió adequada del quadre.


Existeixen diferents models per abordar aquesta avaluació. El més adequat en l'actualitat és l'enfocament ecològic mitjançant l'anàlisi multimodal-integral de la conducta (AMIC). Aquest planteja la necessitat de constatar la conducta en l'entorn natural del subjecte, identificant els factors associats a aquesta.

En l'anàlisi multimodal de la conducta es combina, o integra informació sobre diversos aspectes de la persona i del seu entorn social i físic. Per això ens basem en la perspectiva BIOPSICOSOCIAL. La modalitat Bio es refereix a les condicions biomèdiques (físiques, psiquiàtriques i neuropsiquiàtriques). La modalitat Psico es refereix a les característiques psicològiques de la persona, i la modalitat Social es refereix a les característiques físiques, socials i interpersonals, ia la programació d'activitats on resideix i les seves experiències. Aquesta perspectiva també emfatitza que cadascuna de les modalitats afecta i es veu afectada per les altres.


veure exemple anàlisi multimodal-integral de la conducta